Algemene voorwaarden Hemminkways

Garantieregeling Hemminkways

Wij zijn ons zeer bewust van de zekerheden en onzekerheden wat betreft het organiseren van reizen in opdracht. Daarom hebben wij voor onze cliënten een eigen garantieregeling opgezet : Beheer Reisgelden Hemminkways.

Hemminkways organiseert sinds 1998 groepsreizen en individuele reizen op maat.

Voor wat betreft garantieregeling wijken wij bewust af ten opzichte van de meeste touroperators. Wij hebben voor een andere opzet gekozen.

Waarom ?

De wijze waarop wij onze klanten van dienst willen zijn heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een unieke benadering. Niet langs uitgezette paden.

Ons garantiesysteem sluit hierop aan en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wij werken op maat en kopen bijvoorbeeld de accommodatie alleen in wanneer een groep daadwerkelijk op reis gaat. Zo houden we goed overzicht over de financiën ; wij werken in opdracht van de groep en kunnen tussentijds informeren over de stand van zaken, dus ook over het financiële deel. Daarnaast zijn besloten groepsreizen zoals wij die organiseren niet gedekt bij de SGR. Vaak betalen de deelnemers een iets hogere reissom of juist iets lager vanwege sponsoring. Ook wordt de betaling gedaan vanuit 1 rekening/ persoon. Daardoor ziet de SGR de groep als organiserende partij en worden deze gelden niet gedekt.Kortom de SGR voorziet niet in onze behoeftes. Dit geldt ook voor de ANVR ( branche-organisatie grote reisbedrijven ). De ANVR gaat voornamelijk om de reisvoorwaarden en is er vooral voor het belang van de reisorganisaties. Onze voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de K.v.K. zijn veel flexibeler ten opzichte van groepen en individuelen. Dat is de reden dat we geen lid zijn van deze organisatie.

Kijk naar dit fragment voor meer informatie

http://www.npo.nl/groeten-van-max/

Sinds 1998.

Vanaf mei 1998 hebben we stichting Beheer Reisgelden Hemminkways door een notaris laten opmaken, deze stichting beheert de garantierekening.

Wanneer een aanbetaling noodzakelijk is, maar nog niet duidelijk wanneer deze betaald moet worden aan bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, dan wordt deze aanbetaling gestort op de garantierekening.  Wanneer dan de aanbetaling daadwerkelijk moet plaatsvinden zal het bedrag van de stichting overgemaakt worden naar Hemminkways ; het geld wordt dan direct uitgekeerd aan de desbetreffende partner. Wanneer de groep het wenst kunnen we een bankafschrift overleggen zodat ze zien dat de betaling heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de bedragen die we eerder nodig hebben om bijv.de stoelen vast te leggen bij een luchtvaartmaatschappij ; voor ons van belang wanneer het over grote bedragen gaat.

We proberen altijd zo flexibel mogelijk te zijn richting de groepen.

Voor individuelen boeken en betalen we de reis en het verblijf direct en sturen daarna de factuur voor de betaling.

Repatriëring is nooit sprake van bij Hemminkways. Alle vliegtickets en hotels worden voor vertrek van de reis overgemaakt en tijdens de reis heeft u altijd een geldig ticket voor de heen- en terugreis. Wanneer wij een luchtvaartmaatschappij niet betalen voor vertrek van de reis krijgen we uberhaupt de tickets niet toegestuurd.

Mocht er iets niet duidelijk zijn over onze werkwijze neem gerust contact met ons op en dan leggen we het persoonlijk uit.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanmelding/boeking

1.1: Aanmelding voor een reis kan telefonisch, per fax of via het aanmeldingsformulier op onze website. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u een bevestiging/factuur.

1.2: Bij aanmelding dient u alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de reis. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking is Hemminkways niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

1.3: De benodigde reispapieren zullen in de regel tussen 14 en 7 dagen voor vertrek bij u thuis zijn.

1.4: Het aanbod van Hemminkways is vrijblijvend en kan indien nodig door Hemminkways worden herroepen. Het herroepen van het aanbod/ offerte dient zo spoedig mogelijk te geschieden.

Artikel 2. Betaling

2.1: Wij vragen opdrachtgever de reissom op rekening van de stichting te storten en een week voor vertrek wordt dit geld overgemaakt naar de zakelijke bankrekening van Hemminkways. Zo heeft de opdrachtgever de garantie dat het geld alleen voor zijn reis gebruikt wordt of dat deze het geld terugkrijgt wanneer Hemminkways wegens financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet verder kan nakomen.

2.2: Wanneer dit gewenst is, heeft de klant inzage in de overboekingen naar de verstrekkers door middel van een kopie van de bankafschrift van Hemminkways ( van de zakelijke rekening )

2.3: In bepaalde uitzonderingen kan Hemminkways vragen om het geld direct op rekening van het bedrijf over te maken om de volgende redenen ; grote aanbetalingen die een paar maanden voor vertrek voldaan moeten worden, zodat aan de eisen kan worden voldoen van de verstrekkers van accommodatie en/ of vervoer. Dit geld wordt dan direct doorgesluisd naar de verstrekkers en staat niet op de rekening van Hemminkways.

2.4: De reiziger/ deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor alle reizigers/ deelnemers tezamen.

2.5: De opdrachtgever c.q. de reiziger/deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van 100 euro.

2.6: Voor nieuwe klanten kan Hemminkways een aanbetaling vragen die overgemaakt moet worden naar de stichting.

Artikel 3. Overeenkomst in details

3.1: De in de publicatie van Hemminkways vermelde informatie bepalen de inhoud van de reisovereenkomst, tenzij daar schriftelijk op aangevuld c.q. van afgeweken is. Gepubliceerde reissommen gelden per persoon, tenzij anders aangegeven.

3.2: Indien de reisduur is uitgedrukt in dagen, gelden de reisdagen als inclusief de heen- en terugreis, ongeacht het tijdstip van aankomst of vertrek.

3.3: Kennelijke ( zet)fouten of vergissingen binden Hemminkways niet.

3.4: Hemminkways is niet aansprakelijk voor het door derden uitgegeven materiaal.

3.5: Alle reizen op basis van inschrijving van enkele individuen van Hemminkways zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Voor vliegreizen is dit minimaal 12 deelnemers. Voor touringcarreizen geldt een minimum aantal van 20 deelnemers, tenzij anders aangegeven, indien dit aantal niet wordt gehaald, kan Hemminkways de reisovereenkomst opzeggen.

Hemminkways zal dit uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum aangeven en daarbij proberen een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

3.6: Preferenties en dieetwensen die t.z.t. zijn opgegeven worden doorgegeven aan de desbetreffende leveranciers, maar kunnen door Hemminkways niet worden gegarandeerd. Indien een specifieke wens zo belangrijk is dat alleen wordt gereserveerd mits aan die wens wordt voldaan, is er sprake van een essentie, die alleen bindend is indien door Hemminkways schriftelijk bevestigd.

3.7: De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. Hemminkways behoudt zich het recht voor om tot 15 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstoftoeslagen, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen.

De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling gebeuren.

Indien de reiziger/ deelnemer de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganisatie het recht de reisovereenkomst op te zeggen.

Artikel 4. Reispapieren

4.1: De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties e.d.

4.2: Indien de deelnemer de reis niet of geheel niet kan maken wegens gemis van enig document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

4.3: In verband met het bepaalde in de voorafgaande leden moet voor deelnemers van de niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

4.4: Van iedere reiziger/ deelnemer wordt verwacht dat hij/zij voor vertrek controleert of hij/zij volgens de laatste stand van zaken over de juiste reisdocumenten beschikt. De gevolgen van het niet-beschikken over de juiste documenten zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5. Verzekeringen

Wij adviseren u een reis- en annuleringskostenverzekering af te sluiten. Desgewenst kunt u via ons zulke verzekeringen afsluiten bij Mondial Assistance. De premie annuleringskostenverzekering dient te worden voldaan gelijk met de aanbetaling, die van de reisverzekering met de restantbetaling.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruik van enige door de reisorganisator beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal ect. Ook is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en/of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en/of goederen toch worden aangetroffen, wordt de bezitter ervan onmiddellijk uitgesloten van ( verdere) reisdeelname. Bovendien heeft de betrokkene(n) geen enkel recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Bij aanhouding door de douane, politie of andere autoriteiten, aanvaardt de reisorganisator geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Alle gevolgen en kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer (s). Voor alle gehuurde materialen via Hemminkways is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Artikel 7. Wijziging

7.1: In geval van gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis heeft de reisorganisator het recht in het reisprogramma voor de aanvang van de reis wijzigingen aan te brengen. Hiervan wordt door de reisorganisator met opgave van redenen onmiddellijk mededeling gedaan aan de opdrachtgever. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voor of tijdens de reis voordoen is de reisorganisator gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in de reisroute, het vervoermiddel, het programma en de accommodatie, met verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger, indien zover mogelijk is, te beperken.

7.2: De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade, ingevolge voornoemde gewichtige omstandigheden is uitgesloten, indien deze omstandigheden in de sfeer liggen van derden, wiens diensten bij de uitvoering van de reis gebruik wordt gemaakt. Alsdan is er voor de reisorganisator sprake van overmacht.

7.3: Indien de reisorganisator zich ingevolge deze wijziging(en) kosten bespaart die in de reissom zijn inbegrepen, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van de besparing.

7.4: Enkel uiterst gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis geven de reisorganisator het recht te bepalen dat de reis niet plaats zal vinden met de verplichting alsdan tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever over te gaan, met opgave van redenen. Ingevolge deze kennisgeving geldt de reisovereenkomst als ontbonden. De reisorganisator heeft alsdan de verplichting gelijktijdig met de bedoelde kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aan te bieden voor dezelfde reissom. Wordt dit aanbod door de opdrachtgever niet aanvaard, dan vindt restitutie plaats van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

7.5: De reizen zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, krijgen de ingeschreven deelnemers hiervan tijdig bericht. Zo mogelijk zal er een alternatief voorgesteld worden. Bij afgelasting wegens onvoldoende deelname worden alle reeds betaalde gelden, uitgezonderd de kosten van visa, onmiddellijk terugbetaald; ook indien niet ingegaan wordt op het voorgestelde alternatief. Alsdan is de reisorganisator op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever(s) en/of reiziger(s) als gevolg van de ontbinding heeft/hebben of nog zal/zullen lijden. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen reissom.

Artikel 8. Annulering ( indien geen annuleringsverzekering is afgesloten)

Het annuleren van een reis kan, door de opdrachtgever/deelnemer; tijdens kantooruren tussen 09.00 en 17.00 uur aangegeven worden. Omdat al onze reizen op maat gemaakt worden en wij met verschillende verstrekkers werken, hanteren wij de annuleringsvoorwaarden van de respectievelijke verstrekkers.
Wanneer Hemminkways bij annulering van de klant geen annuleringskosten van de verstrekkers berekend krijgt, zullen wij ook geen annuleringskosten naar de klant doorberekenen.

Artikel 9. Bijzondere verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en van derden wiens diensten bij uitvoering van de reisovereenkomst gebruik wordt gemaakt, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die tijdens de reis of het verblijf, hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator en door derden wiens diensten bij uitvoering van de reis door de reisorganisator gebruik wordt gemaakt, van ( de voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever(s) is ( zijn) verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodaties, slaapkamers, bussen e.d.( die na een directe controle, voor gebruik door de deelnemers) direct te melden aan derden wiens diensten de reisorganisator gebruik maakt. We raden ten zeerste aan om een reis/ongevallenverzekering af te sluiten.

Artikel 10. Reisbemiddeling

10.1: Onder bemiddeling wordt verstaan de opdracht aan Hemminkways om te bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst, betreffende de door de opdrachtgever gewenste diensten.

10.2: De voorgaande artikelen zijn dienovereenkomstig van toepassing op de bemiddelingsovereenkomst, behoudens voor zover zij zijn gericht op de hoedanigheid van de reisorganisator dan wel behoudens indien daarvan in dit artikel afgeweken wordt.

10.3: Hemminkways aanvaardt als bemiddelaar geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners, noch voor de juistheid van de door dezen verstrekte informatie.

10.4: Indien en voor zover Hemminkways in haar werkzaamheden als bemiddelaar een verwijt zou zijn te maken en de opdrachtgever daardoor schade zou lijden, is de aansprakelijkheid van Hemminkways beperkt tot éénmaal de reissom per persoon. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor gebruikelijke verzekeringen dekking plegen te geven, alsmede de aansprakelijkheid voor schade in bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 11. Garantie

HemminkWays hanteert haar eigen garantie-systeem. Het betreft Stichting beheer Reisgelden Hemminkways. Deze stichting is aangemeld bij Kamer van Koophandel nr.33302085. De opdrachtgever stort het geld op rekening van de stichting en een week voor vertrek wordt dit geld overgemaakt naar de bankrekening van Hemminkways. Zo heeft de opdrachtgever de garantie dat de reis doorgaat of dat deze het geld terugkrijgt wanneer Hemminkways wegens financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet verder kan nakomen. In bepaalde uitzonderingen kan Hemminkways vragen om het geld direct op rekening van het bedrijf over te maken om de volgende redenen ; grote aanbetalingen die een paar maanden voor vertrek voldaan moeten worden, vliegreis, zodat aan de eisen kan worden voldoen van de verstrekkers van accommodatie en/ of vervoer. Daarnaast, wanneer dit gewenst is, heeft de klant inzage in de overboeking naar de verstrekker door middel van een kopie van de bankafschrift van Hemminkways ( van de zakelijke rekening )

Artikel 12. Klachten

12.1: In geval men tijdens de reisuitvoering een onvolkomenheid constateert, dient dit direct kenbaar te worden gemaakt aan de desbetreffende dienstverlener en indien dat geen oplossing biedt, dient tijdens de reis contact opgenomen te worden met Hemminkways.

12.2: Indien een onvolkomenheid tijdens de reis niet naar tevredenheid is opgelost, dient deze uiterlijk 4 weken na terugkeer schriftelijk bij HemminkWays te worden ingediend om in behandeling te worden genomen.

Met ingang van 27 april 1998 hanteert HemminkWays in het zakelijk verkeer met zijn opdrachtgevers de bovenstaande reisvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel in Amsterdam.

Kantooradres

Hemminkways
Oudewand 21
7201 LJ Zutphen

Tel. 0575-512562
Fax 0575-511953

e-mail: info@hemminkways.nl
website : www.hemminkways.nl